Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020Axa prioritară nr.5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;
Obiectivul specific 1 : Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
Titlul proiectului: “Sprijin pentru funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală-Angajament Social “GAL- AS” Moinești
Contract : POCU/390/5/1/123578 nr.7409/06.09.2018
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea Asociației- Grupul de Acțiune Locală – Angajament Social ,,GAL-AS” Moinești în vederea gestionării eficiente a fondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin aprobarea unor propuneri de proiecte mature, care să contribuie la reducerea până in anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială  în teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, alături de îmbunătățirea calității vieții,  creșterea coeziunii sociale,îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică in teritoriul SDL.


Obiectivele specifice ale proiectului:

Asigurarea sprijinului logistic pentru funcționarea Grupului de Acțiune Locală-Angajament Social  ,,GAL-AS” Moinești.

Dezvoltarea aptitudinilor, a abilităților și cunoștințelor angajaților Grupului de Acțiune Locală-Angajament Social”GAL-AS” Moinești, pentru a implementa și gestiona în mod eficient Strategia de Dezvoltare Locală prin activități de instruire.

Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai GAL, precum și a membrilor comunității vizate de SDL.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală și asigurarea unui proces de gestionare eficientă a fondurilor alocate intervențiilor/măsurilor stabilite prin această strategie.

Localizare proiect: pe teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală din municipiul Moinești.
Valoare proiect: valoarea totală proiect 1.953.996,19 lei din care cheltuieli totale nerambursabile 1.953.996,19 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Durată proiect: 07.09.2018- 31.10.2023.