LOGO Guvern
Logo Fonduri Structurale

Home

Home 2017-10-23T20:42:51+00:00

Informații proiect.

Municipiul Moinești este cea de-a treia localitate urbana ca mărime din Județul Bacău, dupa Municipiile Bacău si Onești. Deși orasul intră în categoria localităților urbane mici (între 20.000 și 50.000 de locuitori), prin prisma funcțiunilor complexe pe care le deține, acesta joacă rolul de centru polarizator al zonei rurale central-nordice a Județului Bacău, în zona sa de polarizare/influența maximă fiind incluse comunele Zemeș, Măgirești, Poduri, Solonț, Balcani, Ardeoani, Berești-Tazlău, Scorțeni și Strugari, cu o populație totală de 33.319 de locuitori la Recensământul din 2011. Prin urmare, zona deservită de municipiu are o populație totală de 55.106 de locuitori (inclusiv populația orașului propriu-zis), ceea ce reprezintă 8,9% din populația totală a Județului Bacău.

În ceea ce priveste contextul demografic, rezultatele finale ale Recensamântului General al Populatiei si Locuintelor din anul 2011, indica o populatie stabila a Municipiului Moinesti de 21.787 de locuitori. Acestia reprezentau 3,5% din populatia totala a Judetului Bacau si plasau localitatea în categoria oraselor mici, în context national. Din totalul populatiei, 10.655 erau de sex masculin (48,9% din total) si 11.132 de sex feminine (51,1%).

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului propus este implementarea în municipiul Moinești a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) în vederea combaterii săraciei și a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate și a actorilor locali în procesul de elaborare și de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în concordanta cu Strategia Europa 2020.

Astfel, prin prezentul proiect, Municipalitatea îsi propune elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) destinată comunităților marginalizate, concentrată pe acțiuni care au un efect multiplicator sau „de bulgăre de zăpada” asupra dezvoltării locale, în vederea creșterii participării pe piața muncii, a îmbunătățirii nivelului educational și a accesului la servicii de bază (sociale și/sau medicale), a îmbunătățirii condițiilor de locuire și a calității vieții locuitorilor din zonele urbane marginalizate ce vor fi identificate. Investitiile ce se vor propune prin SDL vor avea un caracter multisectorial și integrat în vederea soluționării problemelor cu care se confrunta comunitățile marginalizate din Municipiul Moinești.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectiv specific 1: Înfiintarea unui Grup de Acțiune Locală pentru elaborarea și implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală adresată comunităților marginalizate din Municipiul Moinești.

Obiectivul presupune constituirea din punct de vedere juridic și functional a Grupului de Acțiune Locală în a cărui responsabilitate se va afla elaborarea și implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală ce va viza comunitățile marginalizate din Municipiul Moinești.

Constituirea GAL-ului reprezintă un element central în atingerea obiectivului general al proiectului, astfel încât îndeplinirea acestui obiectiv va asigura existența unei entități incluzive, nediscriminatorii, egalitară și echitabilă care să desfășoare toate acțiunile necesare elaborării și implementării unei strategii de dezvoltare locală pentru comunități marginalizate.

  1. Obiectiv specific 2 – Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală multisectorială și integrată în vederea reducerii riscului sărăciei și a excluziunii sociale a comunităților marginalizate din Municipiul Moinești.

Acest obiectiv reprezinta pasul 2 în atingerea obiectivului general al proiectului si presupune realizarea tuturor activitatilor necesare elaborarii unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii si a unei liste indicative de interventii al caror scop final este de a contribui la atingerea obiectivelor specifice POCU, Axa prioritara 5, obiectivul specific 5.1 si implicit a obiectivului major POCU.

Context

Din punct de vedere demografic, conform ultimului recensamânt populatia stabila a Municipiului Moinesti era de 21.787 de locuitori-10.655 erau de sex masculin si 11.132 de sex feminin. Din perspectiva structurii etnice a populatiei, 94,3% dintre locuitori sunt români, 5,4% romi, 0,1% maghiari, iar 0,2% sunt de alta etnie (germani, ceangâi, greci, evrei, etc.) sau nu au dorit sa si-o declare. Fata de recensamântul din 2002, se constata o scadere a tuturor etniilor, cu exceptia celei de etnie roma, care a crescut cu 47,1% si a carei pondere în populatia totala a crescut de la 3,1% la 5,4%, pe fondul unei fertilitatii triple fata de cea a populatiei majoritare.

Desi în ultimii ani s-au întreprins pasi importanti în domeniul serviciiilor sociale, Municipiul Moinesti se confrunta cu o serie de provocari specifice, care impun dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectiv :îmbatrânirea populatiei, numarul mare de copii ai caror parinti se afla în strainatate, accentuarea fenomenului de saracie în rândul unor grupuri sociale vulnerabile; numarul populatiei de etnie roma este în crestere si depaseste, în realitate, 10% din populatia stabila a municipiului, cei mai multe persoane din acest grup etnic fiind supuse riscului de excluziune sociala (lipsa locurilor de munca, rata ridicata a abandonului scolar, accesul dificil la servicii de sanatate, etc.); numarul de persoane cu venituri reduse sau fara venituri de la nivelul municipiului este ridicat, iar cel al beneficiarilor de venit minim garantat a crescut semnificativ în ultimii ani; în pofida investitiilor realizate în ultimii ani în domeniul infrastructurii sociale, capacitatea centrelor rezidentiale si de zi pentru copii, vârstnici si alte categorii de persoane defavorizate este insuficienta în raport cu cererea.

Astfel, dupa cum reiese din cele expuse mai sus, problemele cu care Municipalitatea se confrunta din punct de vedere social sunt numeroase si diverse, necesitând atât interventii hard precum si interventii soft, astfel încât sa le fie asigurate tuturor locuitorilor municipiului conditii de viata decente, sanse si drepturi egale în ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, accesul la servicii medicale, educationale si sociale. Accenturarea disparitatilor de dezvoltare dintre oras si sat, alocarile insuficiente de la bugetul de stat pentru realizarea de lucrari de investitii, propagarea crizei economice globale si a efectelor acesteia precum si scaderea apetitului investitional global si orientarea investitorilor catre pietele emergente cu potential ridicat de crestere au dus la accentuarea fenomenului de saracie si la accentuarea excluziunii sociale.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, la nivel Municipiului Moinesti exista mai multe zone urbane marginalizate si/sau dezavantajate, adevarate pungi de excluziune sociala care concentreaza persoane cu nivel scazut de capital uman (nivel scazut de educatie, stare precara de sanatate, numar ridicat de copii), cu nivel scazut de ocupare în sectorul formal si conditii precare de locuire.

Locuitorii acestor zone locuiesc în blocuri de proasta calitate, în mahalale de case sau adaposturi improvizate, marcate de teama si mici infractiuni. Puternica stigmatizare cu care sunt asociate aceste locuri, pe lânga lipsa sau slaba calitate a serviciilor (ex. educatie, sanatate, infrastructura utilitara) reduc drastic sansele populatiei de a scapa de saracie.

Datele din Anexa 1 – Lista ZUM din orasele/ municipiile 20.000+ din România pentru Municipiul Moinesti pot fi centralizate astfel:

– exista 2 zone dezavantajate pe locuire cu o populatie de 372 de persoane, din care 2 de etnie roma.

– exista 26 de zone dezavantajate pe ocupare cu o populatie 7.417 de persoane, din care 431 de etnie roma.

– exista 12 zone dezavantajate pe capital uman cu o populatie de 2.952 de persoane, din care 150 de etnie roma

– exista 6 zone urbane marginalizate cu o populatie de 2.047 de persoane, din care 456 de etnie roma.

Toate aceste zone însumeaza o populatie de 12.788 de persoane, reprezentând aproximativ 60% din totalul populatiei municipiului, cu un total de 1.039 persoane de etnie roma.

Astfel, in municipiul Moinesti teritoriul vizat de SDL va include toate cele 6 zone urbane marginalizate din Anexa 1 – Lista ZUM din orasele/municipiile 20.000+ din România, alaturi de zonele urbane functionale aferente acestora (teritoriul vizat de SDL a fost stabilit pe baza prevederilor PUG si este reprezentat de unitatile teritoriale de referinta din care fac parte zonele urbane marginalizate), putandu-se astfel identifica intr-un mod mai eficace solutiile de asigurare a accesului comunitatii marginalizate la locuri de munca sau la servicii de ocupare, educatie, asistenta sociala si/ sau medicala.

Rezolvarea acestor probleme cu care se confrunta municipalitatea nu poate fi facuta prin politica de dezvoltare traditionala de „sus în jos”.

Este necesara o adordare integrata si multisectoriala a acestora, astfel încât sa se poata gasi solutii complementare si sinergice, durabile, cu impact pe termen lung. În acest sens DLRC-ul reprezinta o abordare care a avut un real succes pe parcursul a patru perioade de finantare consecutiva, aducând valoare adaugata programelor nationale si regionale. Astfel, prin prezentul proiect se permite ca populatia locala sa preia controlul prin formarea unui parteneriat local care va elabora si va pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrata.

Strategia va fi conceputa astfel încât sa valorifice punctele forte sau „atuurile” sociale, de mediu si economice ale comunitatii, mai degraba decât sa compenseze problemele cu care se confrunta aceasta.

Elaborarea unei SDL plasata sub responsabilitatea comunitatii reprezinta solutia optima pentru rezolvarea problemelor de saracie accentuata si excluziune sociala cu care se confrunta Municipiul Moinesti, dat fiind faptul ca:

1.Li se va permite persoanelor care se confrunta cu nevoi sau provocari sa preia controlul. Strategia de dezvoltare locala va fi conceputa cu sprijinul comunitatii locale si proiectele vor fi selectate depersoane care reprezinta ZUM. Aceasta este trasatura cea mai distinctiva a DLRC si avantajul sau cel mai important. În comparatie cu alte abordari locale clasice, cei care, în trecut, erau „beneficiarii” pasivi ai unei politici devin parteneri activi si promotori ai dezvoltarii acesteia. Implicarea cetatenilor în „coproducerea” politicii de dezvoltare aduce o serie de avantaje importante: persoanele care erau considerate a reprezenta problema preiau controlul si participa la elaborarea solutiei, experienta lor directa – în combinatie cu punctele de vedere ale altor parti interesate – poate contribui la o adaptare mult mai buna a politicilor la nevoile si oportunitatile reale, implicarea lor în proces le creste capacitatea de a actiona si de a propune initiative constructive, acest fapt da nastere unui sentiment de identitate locala si de mândrie, precum si unui sentiment de apropriere a activitatilor desfasurate si de responsabilizare,participarea la discutii de la egal la egal creeaza legaturi si încredere între oameni, întreprinderi private, institutii publice si grupuri de interese sectoriale.

  1. SDL-ul elaborat poate oferi solutii într-un context tot mai divers si mai complex – Întrucât populatia locala concepe strategia si selecteaza proiectele, solutiile pot fi adaptate nevoilor locale si parteneriatele pot fi gestionate prin eforturile partilor interesate locale, inclusiv ale tinerilor.

3.Strategia de dezvoltare locala se va concentra pe provocari precum incluziunea sociala,segregarea romilor si a altor grupuri defavorizate, somajul în rândul tinerilor, saracia în mediul urban, legaturile dintre zonele urbane si cele rurale, aspecte cu care

Municipalitatea se confrunta în prezent.

  1. Elaborarea SDL-ului plasat sub responsabilitatea comunitatii locale se bazeaza pe legaturile dintre sectoare si actori în moduri care au efecte multiplicatoare asupra dezvoltarii locale si asupra programelor generale – Avantajul DLRC este ca permite luarea în considerare si abordarea unuia sau a mai multor aspecte în context local si mobilizarea tuturor politicilor relevante si a tuturor actorilor. Astfel se depasesc numeroase tipuri de limitari sau bariere pentru dezvoltarea locala
  2. Prin implementarea mecanismului DLRC la nivelul municipiului Moinesti se doreste obtinerea de rezultate care aduc schimbari de durata. Astfel, abordarea participativa, implicând mai multe parti interesate, conduce la un alt mod de a privi provocarile, bazat pe „cerere” sau pe „necesitati”, care creeaza legaturi între experienta utilizatorilor si cunostintele mai specializate ale diferitelor tipuri de furnizori.
  3. Parteneriatele locale ce se vor crea prin implementarea acestui proiect nu va fi o simpla entitate, care înceteaza pur si simplu la sfârsitul perioadei de finantare, ci el va fi o parte a unui proces de directionare a comunitatilor pe o cale mai durabila.

Prin prezentul proiect autoritatea publica locala Moinesti îsi propune ca în parteneriat cu un operator economic si un ONG sa constituie un GAL în vederea elaborarii si implementarii unei SDL, proces în care comunitatea locala sa aiba cel mai mare aport, fiind direct implicata în gasirea celor mai bune solutii pentru a rezolva problemele identificate pe baza unui demers riguros. Astfel, proiectul contribuie la implementarea mecanismelor DLRC prin: stabilirea ca obiectiv principal a solutionarii nevoilor locale, fiinantarea fiind doar un mijloc pentru atingerea obiectivului, stabilirea unor relatii de încredere si aliante cu persoane care pot contribui la realizarea schimbarii, definirea unei zone vizate, pregatirea unei strategii locale de schimbare pe baza implicarii si a nevoilor populatiei locale, stabilirea unei structure parteneriale si a sarcinilor fiecarui partener, pregatirea unui plan de actiune, stabilirea unui mecanism de revizuire, evaluare si actualizare periodica a strategiei.