Tipărire

Problema #1: Infrastructura de bază slab dezvoltată

 O problemă generală cu care se confruntă populația din zonele marginalizate ale municipiului Moinești este reprezentată de infrastructura slab dezvoltată: drumuri neasfaltate, numeroase străzi sunt fără canalizare sau cu un sistem de colectare deficitar și chiar fără apă (în special din ZUM-uri), sistem de iluminat public care nu este pus la punct mai ales în cartierele mărginașe, alei pietonale și căi de acces neamenajate etc.

 Pentru o parte a zonelor analizate (ZUM 2 și ZUM 3, ZUM 4, ZUM 6 și ZUM 7) accesul la/din zone urbane marginalizate este dificil și zonele de interes public sunt slab accesibilizate datorită infrastructurii precare și există zone care nu asigură o bună conexiune a clădirilor de interes public (școli, grădinițe, centre multifuncționale, spital etc).

 Infrastructura rutieră precară şi accesul limitat la mijloace de transport în comun (ZUM 2 și 3, ZUM 4, ZUM 6, ZUM 7) la care se adaugă factorii naturali cum ar fi amplasarea geografică periferică în cadrul municipiului a unor zone marginalizate sau ponderea mare a populaţiei în vârstă îngreunează accesul locuitorilor din comunităţile marginalizate la zonele şi serviciile de interes precum instituții și serviciile publice, zone comerciale, pieţe, infrastructura de petrecere a timpului liber etc.

 Utilitățile de bază la scară mică sunt mai slab dezvoltate față de restul zonelor din oraș, existând locuințe neracordate la apă, canalizare sau gaze.

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior:

 În ultimii ani, în teritoriul SDL s-au întreprins mai multe acțiuni cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale locuitorilor.În acest sens Municipiul Moinești a realizat mai multe proiecte din fonduri proprii sau cu finanțare județeană, guvernamentală sau europeană pe partea de infrastructură. Proiectele de infrastructură au avut rolul de a asigura accesul cetățenilor la zonele de interes (proiecte finalizate reabilitare străzi:Osoiu - nu este ZUM , dar este o cale de acces mai scurta dinspre ZUM Lucăcești spre centru și Păcii – nu este ZUM dar fac legătura pentru ZUM 2 și 3 Avram Iancu cu zona centrală și asigură accesul la toate punctele de interes), dar și de a îmbunătăți calitatea vieții asigurând accesul la utilitățile de bază (proiectul de extindere rețea de apă pe strada Primăverii și Gen Nicolea Șova - finalizat - strada Primăverii este în ZUM Lucăcești, iar Strada Gen Șova este în zona funcțională și asigură legătura ZUM –ului cu zona centrală).

Măsuri posibile:

Problema #2: Spatii publice urbane degradate

 Populația marginalizată din zonele identificate, dispune de facilități insuficiente destinate utilizării publice precum: locuri de joacă, spații verzi, locuri de petrecere a timpului liber etc.Numărul mare de copii din comunitate și lipsa locurilor de joacă şi a spaţiilor de petrecere a timpului liber amenajate fac ca majoritatea copiilor să petreacă cea mai mare parte a timpului pe afară, în jurul blocului sau pe străzi/zone murdare unde nu există locuri de joacă special amenajate. La nivelul teritoriului SDL există şi o serie de clădiri şi terenuri nefolosite sau aflate în anumite stadii de degradare care ar putea fi valorificate prin reconversie funcţională: foste şcoli, clădiri din incinta unor şcoli, foste ateliere şcolare, foste terenuri de sport care, conform celor semnalate de reprezentanţii societăţii civile la focus-grupul dedicat lor, ar putea fi transformate în terenuri de sport/spații de agrement sau locuri de joacă pentru copii.

 Numărul mare de locuitori, dintre care o parte trăiesc fie în locuințe improprii, fie în case și adăposturi improvizate, la care se adaugă lipsa de educație în asigurarea și menținerea curățeniei fac ca aceste zone să fie de cele mai multe ori murdare. Efectele negative ale lipsei de curățenie se reflectă atât asupra stării de sănătate a populației, cât și asupra imaginii publice a comunității.

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior:

Măsuri posibile:

Problema #3: Condiții de locuire precare

Una dintre cele mai grave probleme comune cu care se confruntă populaţia din zonele urbane marginalizate analizate este reprezentată de condiţiile de locuire şi în special:

Astfel, în privința locuirii, condițiile proaste de locuit sau lipsa accesului la o locuință decentă  afectează o mare  parte a populației din cadrul acestei comunități.

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate

Măsuri posibile:

Problema #4: Nivelul scăzut de ocupare pe piaţa muncii

 O mare parte a locuitorilor din comunitate nu sunt angajați (trăind din ajutor social și/sau alocația copiilor) și au șanse reduse sa fie angajați pe piața muncii, în principal din cauza nivelului redus de educație și calificare (număr mare de persoane necalificate care nu reprezintă o atracție pentru angajatori), dar și din cauza dificultății găsirii un loc de muncă. La toate acestea se adaugă contextul economic general în care oferta de locuri de muncă este redusă.

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate

Având în vedere că angajarea în schimbul unor salarii decente reprezintă cea mai sigură cale de a scăpa de sărăcie, se impun măsuri integrate care să conducă la creşterea ratei de ocupare şi implicit a veniturilor populaţiei marginalizate.

În vederea evitării segregării și asigurării egalității de șanse, de gen și nediscrimiănirii, se constată de asemenea necesitatea participării populației tinere din comunitatea marginalizată la programe de formare profesională în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv și organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

Măsuri posibile

- participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor);

- oferirea de servicii de ocupare individualizate: informare și consiliere profesională, plasare pe piața muncii, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal etc.;

- măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin activități de informare, orientare si consiliere profesionala care vor viza: furnizarea de informații privind piața muncii si evoluția ocupațiilor; evaluarea si autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale prin identificarea compatibilității dintre nivelul de calificare, aspirațiile individuale și posibilitațile de angajare; dezvoltarea abilitații si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de munca, în vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera presupune încurajarea autonomiei si cresterea gradului de motivare, astfel încât persoanele consiliate sa se implice activ în rezolvarea problemelor individuale, asumându-si responsabilitatea luarii celei mai bune decizii pe plan profesional; instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca este dedicata tehnicilor de cautare a unui loc de munca, simularea unui interviu, redactarea unui Curriculum Vitae European, a unei scrisori de intenție, a unei scrisori de mulțumire, etc. Persoanele beneficiare vor fi capabile sa îsi construiasca un plan de cariera, sa exploreze traseele educaționale, să cunoască modalitațile de promovare personala și să identifice stilul decizional. Ca mijloace de realizare se vor folosi proiecții de slide-uri, prezentari powerpoint, fișe individuale de lucru, joc de rol si studii de caz; derularea unor campanii de conștientizare a importanței ocupării și formării prin staționarea cu un cort de campanie în zonele marginalizate timp de câte o saptamâna atât pe componenta formare cât si pe cea de ocupare. Vor fi abordați direct membri grupului ținta si se vor purta discuții despre ocupare/formare. Vor fi distribuite brosuri elaborate de consilierii pe campanie si se vor organiza activitați de dezvoltare persoanala pentru membri grupului tinta. Toate acestea având scopul de a crea interes pentru participarea la activitațile de informare si consiliere ocupaționala si cele de formare si de mediere a muncii.

Problema #5: Neparticiparea şcolară şi riscul de abandon în rândul copiilor şi tinerilor

Sărăcia,lipsa banilor și a resurselor, lipsa susţinerii materiale, căsătoria și lipsa motivaţiei de a continua şcoala sunt principalele bariere privind accesul și participarea la educație la nivel preșcolar şi şcolar în zona analizată. Astfel, problema neparticipării școlare şi părăsire timpurie a şcolii au mai multe cauze interdependente: condiţiile de trai, lipsurile materiale, neimplicarea părinţilor, lipsa de motivaţie. Analfabetismul și nivelul scăzut de educaţie al adulţilor se reflectă în lipsa calificării şi în excluderea de pe piaţa muncii formale. Lipsa unui nivel minim de educaţie duce la excluderea lor ca potenţiali beneficiari de cursuri de calificare, prin urmare, excluderea de la obţinerea unei slujbe pe piaţa formală.

Mediul de acasă nu încurajează participarea şcolară, părinţii nu se implică în motivarea şi educarea copiilor. Majoritatea cadrelor didactice au mai degrabă un rol pasiv, nu sunt proactive în atragerea şi integrarea copiilor în şcoală, nu sunt pregătite profesional şi nici nu au capacitatea să gestioneze comunicarea cu copiii provenind din zone defavorizate.

Riscul de abandon este în primul rând cauzat de lipsurile materiale ale familiilor care trebuie să susţină la şcoală mai mulți. Pe de altă parte, instabilitatea locuirii, atât din perspective condiţiilor de locuire (construcţii improvizate, etc.), cât şi a migraţiei părinţilor, creşte riscul de abandon şcolar.

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate

Măsuri posibile:

 

Problema #6: Accesul redus la servicii (sociale şi medicale)

Marea majoritatea a membrilor comunităţii au acces redus la servicii sociale și medicale precum: cartierele de la margine – Zum Lucăceşti, ZUM Căliman nu au dispensar şi nici farmacie şi distanţa până la ele este relativ mare;  există un singur cămin de bătrâni în Lucăceşti – insuficient raportat la mărimea populaţiei şi gradul de îmbătrânire; asistenţi comunitari sunt insuficienţi pentru nevoile de intervenţie la domiciliu ale persoanelor bătrâne sau în incapacitate de deplasare; clădirilor existente în care se desfășoară activități sociale, educative, culturale sau recreative (atât cele care aparțin domeniului public cât și cele ale furnizorilor de servicii sociale) sunt insuficiente și/sau uzate fizic și moral și nu dispun de dotări adaptate standardelor europene.

La nivelul teritoriului SDL există şi o serie de clădiri nefolosite sau aflate în anumite stadii de degradare care ar putea fi valorificate prin reconversie funcţională: foste şcoli, clădiri din incinta unor şcoli, foste ateliere şcolare – care conform celor semnalate de reprezentanţii societăţii civile la focus-grupul dedicat lor, ar putea fi transformate în centre cu activități sociale, educative, culturale sau recreative.

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior:

La nivelul Municipiului s-au implementat proiecte cu scop social și medical:

-  s-a reabilitat o clădire din cartierul Lucăcești și în cadrul ei s-au amenajat 3 centre sociale: unul de zi pentru copii, un adăpost de noapte și un centru rezidențial pentru persoane vârstnice, care să asigure necesarul de servicii sociale pentru persoanele aflate în dificultate, atât copii, cât și bâtrâni de pe tot teritoriul SDL. Proiectul a rezolvat una din marile probleme sociale de la nivelul teritoriului oferind adăpost peste noapte pentru persoanele rămase fără adăpost sau victime ale violenței în familie; o masă caldă și posibilitatea desfășurării de activități educative pentru copiii din zonă.

- la nivelul teritoriului se derulează și proiecte finanțate de UNICEF, în parteneriat cu un ONG care au scopul de a consilia părinții și copii în privința problemelor existente și a desfășura activități cultural-educative. Pentru copii aceste proiecte au avut un impact deosebit oferindu-le posibilitatea să desfășoare activități frumoase la nivelul comunității și să petreacă timpul liber într-un mod constructiv. Problemele întâmpinate au fost la participarea părinților la consiliere, care s-au mobilizat mai greu, dar cu ajutorul celor implicați în proiect au reușit să depășească barierele autoimpuse.

- înființarea şi dotarea unui CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC ȘCOLARsituat exact lângă ZUM 5 extins Sadoveanu – Alecsandri pe strada Zorilor

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate

Măsuri posibile:accesul ușor către serviciile sociale și medicale

- reabilitarea și modernizarea clădirilor existente pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport (creare centru comunitar multifuncțional)

- oferirea de servicii sociale, comunitare, agrement și sport, inclusiv pentru copii, tineri, adulți/părinți etc. din categoria persoanelor defavorizate:realizarea de anchete pe teren pentru a identifica copiii în situații de vulnerabilitate (în sărăcie extremă, în risc de abandon, victime ale violenței, neglijării sau exploatării, fără documente de identitate, neînscriși în învățământ sau care au abandonat școala etc.) care să fie referiți către instituțiile responsabile cu oferirea de sprijin și protecție, eventual către serviciile specializate de asistență socială care pot întocmi anchete sociale; acompanierea copiilor în situații vulnerabile și oferirea de asistență în vederea creșterii accesului acestora la beneficii și servicii sociale; oferirea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc. (de exemplu măsuri active de ocupare, formare profesională, educație, măsuri de inserție socio-profesională, servicii – sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere psihologică etc.);furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie); pachet de servicii sociale destinat prevenirii separării copilului de familia sa;

- oferirea de Vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/ beneficii de asistenţă socială

- furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale

- asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale)

- crearea de centre sociale precum centru de zi pentru bătrâni, centru pentru persoane cu handicap, centru de zi pentru mamele tinere cu copii pentru educaţie sanitară, parenting, activităţi

 

Problema #7: Lipsa de coeziune la nivelul comunității și imaginea negativă a zonei

Cu privire la imaginea zonei, Municipiul Moineşti are un mare potenţial, fiind un oraş frumos cu multe resurse naturale şi culturale, doar că unele ZUM-uri au o imagine mai proastă faţă de restul teritoriului în principal din prisma infrastructrurii deficitare şi a sărăciei oamenilor. Astfel, în zona analizată nu există o identitate a comunităţii rome, ci pentru unele zone există un sentiment de discriminare resimţit de comunitate faţă de restul oraşului din prisma nevoilor nerezolvate pe infrastructură (există cartiere - Văsâieşti, Lucăceşti, Căliman - unde discrepanţa dintre condiţiile de locuire, infrastructură, accesul la servicii este mare faţă de restul teritoriului), dar şi de comunitatea romă faţă de ceilalţi (zonele Căliman şi Sadoveanu-Alecsandri unde este o concentrare mai mare de cetăţeni de etnie romă care au format comunităţi în aceste zone).

Nevoi și probleme identificate la nivel de zone urbane marginalizate

Măsuri posibile

- organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune (ex: concerte, expoziții produse tradiționale, demonstrații de activități tradiționale, etc.)

- organizarea de ședințe publice periodice pentru a informa și a consulta comunitatea cu privire la activitățile desfășurate în zonă, rezultatele și problemele legate de acestea

- parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia

- crearea unei aplicaţii software pentru semnalarea problemelor de către cetăţenii din comunitatea marginalizată

- campanii de informare care au ca scop pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate. Aceste campanii vor viza în special desegregarea școlară și cea legată de locuire.

- campanie de îmbunătățire a imaginii zonei.

 

Rezolvarea problemelor identificate va fi posibilă prin mobilizarea resurselor sociale, umane și economice de la nivelul factorilor de decizie responsabili (Primăria Municipiului, Consiliul Județean, etc. după caz). Resursele GAL vor fi mobilizate cu precădere în direcția sensibilizării membrilor comunității și a responsabilizării acestora în direcția menținerii infrastructurii și realizării activităților într-un mod responsabil, pentru ca investițiile realizate să aibă o durată de viață cât mai mare iar activitățile realizate să aibă un impact pozitiv atât asupra comunitățile marginalizate, cât și asupra întregului teritoriu SDL.